Anunț concurs specialist relații cu publicul

19 octombrie 2018

Preşedintele raionului Drochia anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist (responsabil de domeniul relaţiilor cu publicul), Secţia administraţie publică în cadrul Aparatului preşedintelui raionului.

 

Scopul general al funcţiei:

Contribuirea la promovarea politicii statului în domeniul aplicării corecte a actelor normative şi la realizarea activităţilor de comunicare eficientă cu mass-media, publicul larg, precum și de colaborare cu autoritățile administrației publice centrale și locale în atingerea scopului funcției.

Sarcinile de bază:

 1. participarea la acţiunile care implică coordonarea activităţii Consiliilor locale în vederea executării lucrărilor de secretariat conform Instrucţiunii privind ţinerea lucrărilor de secretariat referitoare la petiţiile persoanelor fizice, adresate organelor de stat, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor Republicii Moldova.
 1. asigurarea şi participarea la desfăşurarea şedinţelor, conferinţelor, meselor rotunde şi altor măsuri desfăşurate de preşedintele raionului.
 1. asigurarea tehnoredactării materialelor pentru presă și a legăturii cu reprezentanții mass-media.
 2. actualizarea informației pe pagina oficială a Consiliului raional Drochia și pe rețelele de socializare.

 

Condiţiile de participare la concurs:

 

Condiţii de bază:

– deţine cetăţenia Republicii Moldova;

– posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

– are capacitate deplină de exerciţiu;

– nu a împlinit vîrsta de 63 ani;

– în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

– nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

– nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

– nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

 

Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul comunicare,

jurnalism, relații publice, administrație publică, filologie (limba și literatura română).

 

Cerințe specifice:

     Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul comunicare, jurnalism, relații publice, administrație publică, filologie (limba și literatura română).

     Cunoștințe: în domeniul administrației publice. Cunoașterea limbii de stat și a unei limbi de circulație internațională (engleza, franceza, spaniola, germana) la nivel A2. Posedarea cunoștințelor de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet. Cunoașterea setărilor camerei foto.

     Abilități: de lucru cu informația, planificare, organizare, elaborare a documentelor, luare a deciziilor, comunicare eficientă, manevrarea echipamentelor electronice (camera foto).

     Atitudini/Comportamente: respect față de oameni, creativitate, spirit de inițiativă, diplomație, disponibilitatea pentru program de lucru flexibil (weekend-uri și de sărbători), disciplină, responsabilitate, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate pot depune personal, prin poştă, prin e-mail dosarul de concurs, care conţine:

 1. a) formularul de participare, specificat în anexa nr.1 al Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs (anexa nr.1 a Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009);
 2. b) copia buletinului de identitate;
 3. c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de

perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

 1. d) după caz, copia carnetului de muncă;
 2. e) documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.
 3. f) cazierul judiciar (Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
 4. g) acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

09 noiembrie 2018

telefon: 0/252/2-40-38.

adresa poştală: MD – 5202, bd. Independenţei, nr.15, etajul 2 bir. 23

persoana de contact: Ludmila Ungureanu, şef Secţia administraţie publică, secretarul comisiei

de concurs.

e-mail:  ludmila.ungureanu17@gmail.com

 

Bibliografia:

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Legea nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită al funcţionarului public;
 • Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;
 • Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
 • Legea nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;
 • Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional;
 • Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informaţie.
 • Legea nr. 768-XIV din 02 februarie 2001 privind statutul alesului local;
 • Legea nr. 457-XV din 14 noiembrie 2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale;
 • Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

 

NOTĂ: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică pînă la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

http://www.thedreampainter.com hermes replica http://www.simondeli.com http://www.weeklyleak.com replica handbags hermes replica http://www.transglobalcm.com hermes replica https://www.9replicabag.com replica bags replica handbags http://www.fasc.net replica hermes hermes replica iphone cases cheap jewelry wholesale jewelry sex toys cheap sex toys human hair wigs cheap nfl jerseys cheap jerseys hermes replica replica hermes http://www.gretel-killeen.com http://www.replicaaa.com replica handbags cheap canada goose