Aparatul Preşedintelui

PREȘEDINTELE RAIONULUI DROCHIA

Vasile GRĂDINARU

 • Exercită conducerea operativă a serviciilor publice de interes raional;
 • Reprezintă raionul în raporturile cu Președintele, Parlamentul și Guvernul Republicii Moldova, alte autorități publice centrale, cu persoane fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în instanțe judecătorești;
 • Este coordonator al serviciilor publice descentralizate din cadrul raionului și exercită atribuțiile de președinte al Comisiei pentru situații excepționale;
 • Încheie și reziliază contractele individuale de muncă cu personalul aparatului, promovează și supraveghează cadrele, stabilește atribuțiile acestora;
 • Ia măsuri și este responsabil pentru instruirea și pregătirea profesională a funcționarilor din aparatul său.

 Educație și formare:

 • 1957 – 1965 – Școala din c. Șuri;
 • 1966 – 1970 – Tehnicumul agricol din or. Camenca;
 • 1970 – 1972 – Armata Sovietică;
 • 1972 – 1978 – Institutul agricol ”M.V. Frunze” din mun. Chișinău.

Experiență profesională:

 • 2015 – Președinte al raionului Drochia;
 • 1996 – 2015 – Președinte al gospodăriei agricole;
 • 1992 – 1996 – Agronom;
 • 1985 – 1992 – Locțiitor de președinte, secretar de partid;
 • 1975 – 1985 – Brigadir la câmp, livadă, tutun;
 • 1970 – 1975 – Socotitor la livadă.

Distincții de Stat:

 •            Om Emerit al Republicii Moldova;
 •            Medalia ”Meritul Civic”.

Tel. de serviciu: 0 (252) 2 26 50


VICEPREȘEDINTELE RAIONULUI DROCHIA

Igor GROZAVU

 

Responsabil de activitatea: 

 • Direcției asistență socială și protecție a familiei;
 • Direcției agricultură, alimentație și relații funciare.

 

Tel. de serviciu: 0 (252) 2 20 50


VICEPREȘEDINTELE RAIONULUI DROCHIA

Vitalie JOSANU

 

Responsabil de activitatea:

 • Direcției Economie, Reforme și Atragerea Investițiilor;
 • Direcției Învățământ, Tineret și Sport;
 • Secției Cultură.

 

Educație și formare:

 • 1986 – 1990 – Tehnicumul Agricol, or. Soroca;
 • 1991 – 1995 – Academia de Poliție ”Ștefan cel Mare”, specialitatea ancheta penală.

 

Experiență profesională:

 • 2017 – Vicepreședinte al raionului Drochia;
 • 02.05.2013 – 14.02.2017 – Șef al Secției Securitate Publică al IP Drochia;
 • 30.09.2002 – 02.05.2013 – Comisar adjunct, Șef al Poliției Ordine Publică CPR Drochia;
 • 06.09.1995 – 30.09.2002 – Anchetator penal superior al Secției Anchetă Penală al CPR Drochia;
 • 26.08.1991 – 28.07.1995 – Cursant al Academiei de Poliție ”Ștefan cel Mare”;
 • Grad special: Colonel de Poliție în rezervă.

 

Experiență extra – profesională:

 • Vicepreședinte al Biroului Teritorial Drochia al Asociației Internaționale a Polițiștilor.

 

Stagii de pegătire:

 • 2003 – Managementul în Organele Afacerilor Interne;
 • 2008 (România), 2010 (Austria), 2012 (Turcia), 2016 (SUA) – Cursuri de instruire în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie.

 

Tel. de serviciu: 0 (252) 2 27 50; e-mail: vitalie.josanu@mail.ru


SECRETARUL CONSILIULUI RAIONAL ȘI AL RAIONULUI DOCHIA

Oxana GRIGORIȚA

Secretarul Consiliului raional este concomitent, secretar al raionului, cade sub incidenţa Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi îşi exercită funcţiile conform prevederilor art. 39, 60 din Legea nominalizată.

Atribuţiile de bază:

 1. a) Asigură înştiinţarea convocării Consiliului raional;
 2. b) Participă la şedinţele Consiliului raional;
 3. c) Avizează proiectele de decizii ale Consiliului raional şi contrasemnează deciziile;
 4. d) Pregăteşte materialele pe marginea problemelor supuse dezbaterii în consiliul raional;
 5. e) Comunică şi remite, în termen de 5 zile, dacă legea nu prevede altfel, autorităţilor şi persoanelor interesate actele adoptate de Consiliul raional;
 6. f) Asigură consultarea publică a proiectelor de decizii ale Consiliului raional, informarea publicului referitor la deciziile adoptate;
 7. g) Păstrează şi aplică, după caz, sigiliul;
 8. h) Acordă ajutor consilierilor şi comisiilor consultative de specialitate ale consiliului raional, funcționarilor publici, primarilor și secretarilor Consiliilor locale de nivelul I;
 9. i) Administrează sediulConsiliului raional şi bunurile lui.

 

Tel. de serviciu: 0 (252) 2-20-57


AUDITOR INTERN

Viorel CHIRCA

Atribuţiile de bază:

 1. a) Realizează sarcini stabilite în domeniul planificării, coordonării şi organizării activităţii de audit intern;
 2. b) Monitorizează şi înregistrează sistematic riscurile ce pot afecta îndeplinirea obiectivelor şi realizarea performanţelor planificate, elaborează măsuri de diminuare a probabilităţii riscurilor şi/sau a impactelor acestora;
 3. c) Verifică respectarea cadrului normativ, a politicilor şi a procedurilor aplicate de management şi după caz propune modalităţi de îmbunătăţire a procedurilor ce asigură respectarea legislaţiei;
 4. d) Contribuie la organizarea sistemului de management financiar şi efectuiază controale ale folosirii eficiente a finanţelor publice, supraveghează implementarea recomandărilor înaintate;
 5. e) Întocmeşte rapoarte şi informează preşedintele raionului, Consiliul raional, despre misiunile de audit intern, fraudele şi suspiciunile constatate, implementarea recomandărilor auditului.

Tel. de serviciu: 0 (252) 2 39 27; e-mail: viorel.chirca@mail.ru


ARHITECT  ȘEF

Viorelia ROTARU

Arhitectul – şef organizează activitatea organului consultativ – coordonator în domeniu – Consiliului raional pentru urbanism şi arhitectură, în scopul examinării proiectelor din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi arhitecturii.

Arhitectul – şef îndeplineşte următoarele atribuţii:

 1. a) Avizează proiectele de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparare pentru obiectele de orice tip.
 2. b) Examinează şi avizează proiectele de decor interior ale clădirilor de utilitate publică, proiectele mobilierului urban, reclamelor, iluminărilor exterioare, amenajării spaţiilor verzi, precum şi soluţiile coloristice ale tuturor elementelor urbane care determină decorul localităţilor.;
 3. c) Realizează în comun cu organele de stat şi locale a măsurilor de ocrotire, restaurare, exploatare şi conservare a monumentelor de istorie, cultură şi arhitectură.
 4. d) Contribuie la consolidarea legăturilor de creaţie între arhitecţi, pictori – monumentalişti şi sculptori în procesul proiectării şi edificării ansamblurilor urbanistice, pentru a realiza sinteza arhitecturii şi artei plastice.
 5. e) Participă în comisie pentru evaluarea consecinţelor calamităţilor naturale din teritoriul administrat şi adoptarea măsurilor de redresare a situaţiei.
 6. f) Creează banca informaţională de date şi sisteme de dirijare a teritoriilor şi localităţilor (cadastrul funcţional urban).

 

Tel. de serviciu: 0 (252) 2 36 36


SECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

Misiunea Secţiei constă în gestionarea problemelor curente ale administraţiei publice rationale. Secția  oferă transparenţă decizională, relaţii şi informaţii publice.

În vederea realizării misiunii sale, Secţia exercită următoarele funcţii:

 1. Conform principiilor autonomiei locale, legalităţii şi cooperării în rezolvarea problemelor comune, principii care stau la baza raporturilor dintre administraţia publică raională şi cea locală, secţia participă la acţiunile care implică coordonarea activităţii Consiliilor locale în vederea realizării serviciilor publice de interes raional, contribuie la perfecţionarea formelor şi metodelor de consolidare a legăturilor cu populaţia, de atragere a cetăţenilor la rezolvarea problemelor publice locale.
 2. Contribuie la organizarea activităţii Consiliului raional, Consiliilor locale şi coordonează activitatea primăriilor, oraşului, satelor, comunelor pentru soluţionarea problemelor de interes local.
 3. În condiţiile Codului Electoral efectuează măsurile tehnico-organizatorice în vederea pregătirii alegerilor în Parlamentul Republicii Moldova, în Consiliile locale, a primăriilor satelor, comunelor, oraşului, referendumurilor şi sondajelor, seminarelor, conferinţelor, consfătuirilor în diverse probleme din sfera de competenţă a organelor administraţiei publice locale.
 4. 4.Coordonează activitatea direcţiilor, secţiilor Consiliului raional, Consiliilor locale de nivelul I, primăriilor oraşului, satelor, comunelor, precum şi munca organizatorică generală de instructaj.
 5. 5.Acordă Consiliilor locale şi primăriilor, precum şi serviciilor publice ale satelor, comunelor şi ale orașului sprijin şi asistenţă organizatorică, de asemenea la cererea acestora.

 

Componenţa Secţiei:

ŞEF SECȚIE

Ludmila UNGUREANU

Tel. de serviciu: 0 (252) 2 40 38; e-mail: ludmila_drochi@mail.ru


SPECIALIST PRINCIPAL

Galina SCHIȚCO

Responsabilă de problemele administraţiei publice.

Tel. de serviciu: 0 (252) 2 37 72; e-mail: galina_schitsco@mail.ru


SPECIALIST

Iurie PASCARI

Responsabil de problemele protecţiei civile şi serviciului de alternativă.

Tel. de serviciu: 0 (252) 2 35 33


SPECIALIST

Rodica MARCOCI

Responsabilă de domeniul relaţiilor cu publicul.

 

Tel. de serviciu:  0 (252) 2 37 72; e-mail: rodica.marcoci@mail.ru


SERVICIUL ARHIVĂ

Misiunea Serviciului constă în îndeplinirea funcțională a administrației publice locale în domeniul arhivisticii, asigurarea integrității documentelor Fondului arhivistic.

 În vederea realizării misiunii sale, Serviciul exercită următoarele funcţii:

 1. 1.Satisfacerea drepturilor cetățenilor la informația arhivistică, valorificarea documentelor, asigurarea informativă a organelor administrației publice locale;
 2. Informează organele administrației publice locale, alte instituții din raion despre componența și conținutul documentelor ce se păstrează în depozitele de arhivă, îndeplinesc solicitările lor;
 3. Acordă ajutor practic și metodic instituțiilor – surse de complectare în organizarea activității arhivelor departamentale și lucrărilor de secretariat, organizează perfecționarea lucrărilor de arhivă și lucrărilor de secretariat;
 4. 4.Efectuează în mod stabilit expertiza valorii documentelor, prezentate spre examinare la comisia centrală de expertiză și control al Serviciului de stat de arhivă al Republicii Moldova, inventarele modificate și procesele – verbale de selectare a documentelor propuse spre eliminare din fondurile păstrate în depozitele arhivei.

 

Componenţa Serviciului:

 

ŞEF SERVICIU

Tamara MÎNĂSCURTĂ

Tel. de serviciu: 0 (252) 2 27 41


SPECIALIST SUPERIOR

Elena JICOL

 

Responsabilă de evidența și păstrarea certificatelor cu caracter social juridic.

Tel. de serviciu: 0 (252) 2 27 41; e-mail: milenay_2010@mail.ru


SERVICIUL FINANCIAR

Misiunea serviciului constă în asigurarea finanțării activităților aparatului președintelui raionului.

În vederea realizării misiunii sale, Serviciul exercită următoarele funcţii:

 1. 1.Organizează ținerea la zi a contabilității și prezentarea în termeni a situațiilor financiare asupra patrimoniului aflat în administrare și a execuției bugetare;
 2. Elaborează proiectul bugetului propriu al aparatului, secțiilor și direcțiilor din subordine pentru anul în curs și pentru anii următori;
 3. Întocmește documentele de plată către organele bancare conform reglementărilor în vigoare și urmărește primirea la timp a extraselor de cont și confruntarea acestora cu documentele însoțitoare, asigurînd încadrarea corectă pe subdiviziunile clasificației bugetare a cheltuielilor;
 4. Asigură executarea deciziilor Consiliului raional Drochia privind alocarea mijloacelor financiare pentru unele cheltuieli neprevăzute;
 5. Întocmește contracte pentru achiziționarea mărfurilor și serviciilor a aparatului președintelui, secțiilor și direcțiilor din subordine, asigură evidența și înregistrarea lor la Trezoreria Teritorială Drochia;
 6. Întreține arhiva registrelor de calcule a salariului pe anii precedenți, eliberează certificate funcționarilor la solicitare;
 7. Ordonează documentele conform nomenclatorului arhivei de stat pentru păstrare.

Componenţa Serviciului:

ŞEF SERVICIU

Rodica ARAMĂ

Tel. de serviciu: 0 (252) 2 28 68


SPECIALIST, CONTABIL – CASIR

Natalia BUZILĂ

Tel. de serviciu: 0 (252) 2 28 68


SERVICIUL JURIDIC

Misiunea serviviului constă în asigurarea calitativă a asistenței juridice şi respectarea uniformă a legislaţiei.

Componența Serviviului:

ȘEF SERVICIU

Vitalie POSTOVAN

Tel. de serviciu: 0 (252)2-20-48


SPECIALIST PRINCIPAL

Ala SÎRBU

Responsabilă de problemele resurselor umane

Tel. de serviciu: 0 (252)2-20-48