Direcția asistență socială și protecție a familiei a Consiliului raional Drochia anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist principal

9 ianuarie 2019

Direcția asistență socială și protecție a familiei a Consiliului raional Drochia anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist principal (responsabil de domeniul resurselor umane) în cadrul Direcției asistență socială și protecție a familiei a Consiliului raional Drochia.

 Scopul general al funcției:

Elaborarea și implementarea politicilor în domeniul resurselor umane, precum și asigurarea unui proces viabil de recrutare/selecție, inducție pregătire la locul de muncă. Evaluarea, motivarea, organizarea muncii avînd ca scop asigurarea instituției cu personal calificat.

 Sarcinile de bază:
1
. Asigură un proces constant de recrutare și selecție, formare și perfecționare a personalului DASPF Drochia.
2. Elaborarea și aprobarea sistemului de remunerare a personalului.
3. Elaborarea programelor de evaluare a personalului.
4. Elaborează sisteme de motivare a personalului.
5. Asigură buna gestionare a relațiilor de muncă între angajați.

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază:

La o funcţie publică vacantă poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
  b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
  c) are capacitate deplină de exerciţiu;
  d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani;
  e) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
  f) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
  g) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
  h) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
  i) nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

 Studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul juridic sau socio-uman.

Cunoștințe: în domeniul juridic, administrație publică locală, social. Cunoașterea limbii de stat și a limbilor vorbite în teritoriul respectiv. Posedarea cunoștințelor de operare la calculator: Word, Excel, Internet.

Abilități: de lucru în recrutarea și selecția condițiilor pentru diferite funcții, elaborarea și modificarea contractelor individuale de muncă, actualizarea fișelor de post și a altor documente aferente activității de resurse umane.

Atitudini/Comportamente: respect față de oameni, creativitate, spirit de inițiativă, diplomație, disponibilitate pentru program de lucru flexibil (weekend-uri, sărbători), disciplină, responsabilitate, tendința spre dezvoltare profesională continuă.

Experiență în domeniu – 2 ani.

Persoanele interesate pot depune personal, prin poştă, prin e-mail dosarul de concurs, care conţine:

 1. a) formularul de participare, specificat în anexa nr.1 al Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs (anexa nr.1 a Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009);
 2. b) copia buletinului de identitate;
 3. c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de

perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

 1. d) copia carnetului de muncă;
 2. f) cazierul judiciar (Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.) );
 3. g) acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

28 ianuarie 2019.

telefon: 0/252/2-00-44.

adresa poştală: MD – 5202, bd. Independenţei, nr.15, Consiliului raional Drochia (anexa), etajul 3 bir. 10

persoana de contact: Cotoneț Nelea

e-mail:  daspfdrochia@rambler.ru

 Bibliografia:

 1. Codul Muncii al Republicii Moldova
  2. Legea asistenței sociale nr. 547-XV din 25.12.2003
  3. Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.
  4. Legea nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită al funcționarului public
  5. Legea nr. 102 din 13.03.2003 privind ocuparea forței de muncă și protecție socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă
  6. Legea nr. 199 din 19.07.1994 cu privire la petiționare
  7. Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter  personal.
  8. Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.
  9. Hotărîrea Guvernului nr. 862 din 14.07.2003 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă.
  10. Regulamentul de organizare și funcționare Direcției asistență socială și protecție a familiei a Consiliului raional Drochia.

 

NOTĂ: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică pînă la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

 

http://www.thedreampainter.com hermes replica http://www.simondeli.com http://www.weeklyleak.com replica handbags hermes replica http://www.transglobalcm.com hermes replica https://www.9replicabag.com replica bags replica handbags http://www.fasc.net replica hermes hermes replica iphone cases cheap jewelry wholesale jewelry sex toys cheap sex toys human hair wigs cheap nfl jerseys cheap jerseys hermes replica replica hermes http://www.gretel-killeen.com http://www.replicaaa.com replica handbags cheap canada goose