Direcția asistență socială și protecție a familiei a Consiliului raional Drochia anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de contabil-șef

9 ianuarie 2019

Direcția asistență socială și protecție a familiei a Consiliului raional Drochia anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de contabil-șef în cadrul Direcției asistență socială și protecție a familiei a Consiliului raional Drochia.

Scopul general al funcţiei:

Asigurarea organizării corecte a evidenței contabile în conformitate cu prevederile Legii contabilității și altor acte normative  ce reglementează domeniul respectiv.
            Sarcinile de bază:
1. Organizează și asigură ținerea continuă a contabilității.
2. Supraveghează gestionarea mijloacelor financiare conform destinației în baza planurilor de finanțare.
3. Asigură controlul asupra utilizării corecte și cu economie a mijloacelor financiare.
4. Contribuie la efectuarea inventarierii patrimoniului instanței.
5. Elaborarea proiectului de buget și întocmirea bugetului anual.
6. Întocmirea și prezentarea rapoartelor financiare trimestriale și anuale.

 Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază:

La o funcţie publică vacantă poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
  b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
  c) are capacitate deplină de exerciţiu;
  d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani;
  e) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
  f) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
  g) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
  h) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
  i) nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul contabilității.

Cunoștințe: în domeniul contabilității și economiei. Cunoașterea limbii de stat și a limbilor vorbite în teritoriul respectiv. Posedarea cunoștințelor de operare la calculator: Word, Excel, Internet.
Abilități: de lucru cu informația, planificare și evidență a mijloacelor financiare, elaborarea documentelor, luare a deciziilor, comunicare eficientă, manevrarea echipamentelor electronice.

Atitudini/Comportamente: respect față de oameni. creativitate, spirit de inițiativă, diplomație, disponibilitatea pentru program de lucru flexibil (weekend-uri, sărbători), disciplină, responsabilitate, tendința spre dezvoltarea profesională continuă.

Experiență în domeniu – 2 ani.

Persoanele interesate pot depune personal, prin poştă, prin e-mail dosarul de concurs, care conţine:

 1. a) formularul de participare, specificat în anexa nr.1 al Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs (anexa nr.1 a Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009);
 2. b) copia buletinului de identitate;
 3. c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de

perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

 1. d) copia carnetului de muncă;
 2. f) cazierul judiciar (Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.) );
 3. g) acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

28 ianuarie 2019.

telefon: 0/252/2-00-44.

adresa poştală: MD – 5202, bd. Independenţei, nr.15, Consiliului raional Drochia (anexa), etajul 3 bir. 10

persoana de contact: Cotoneț Nelea

e-mail:  daspfdrochia@rambler.ru

Bibliografia:

 1. Legea asistenței sociale nr. 547-XV din 25.12.2003
  2. Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.
  3. Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiționare
  4. Legea contabilității nr. 113 din 27.04.2007
  5. Legea nr. 397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale.
  6. Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice
  7. Legea nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern
  8. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 665 din 27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică.
  9. Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 49 din 26.04.2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea, raportarea sistemului de management financiar și control și emiterea declarației privind buna guvernare.
  10. Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției asistență socială și protecție a familiei a Consiliului raional Drochia.

 NOTĂ: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică pînă la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

http://www.thedreampainter.com hermes replica http://www.simondeli.com http://www.weeklyleak.com replica handbags hermes replica http://www.transglobalcm.com hermes replica https://www.9replicabag.com replica bags replica handbags http://www.fasc.net replica hermes hermes replica iphone cases cheap jewelry wholesale jewelry sex toys cheap sex toys human hair wigs cheap nfl jerseys cheap jerseys hermes replica replica hermes http://www.gretel-killeen.com http://www.replicaaa.com replica handbags cheap canada goose