În conformitate cu prevederile pct. 13 din Legea nr. 457 din 14.11.2003 pentru aprobarea Regulamentului–cadru privind constituirea și funcționarea Consiliilor locale și raionale, Comisia de specialitate pentru probleme sociale s-a convocat, astăzi, în ședința ordinară de lucru.

Ședința a fost convocată și prezidată de președintele Comisiei–dna Mariana Bruma.

Din 9 membri, la ședință au fost prezenți 7, aceasta fiind deliberativă.

La întrunire au participat: dnul Vasile Grădinaru–președintele raionului Drochia, dna Oxana Grigorița-secretarul Consiliului raional și al raionului Drochia, raportorii proiectelor de decizii și specialiștii aparatului președintelui raionului.

Potrivit pct. 17 din Regulamentul de mai sus, Comisia de specialitate are următoarele atribuţii principale:

a) identifică şi examinează problemele din domeniul ei de activitate care necesită soluţionare de către Consiliu;

b) analizează proiectele de decizii ale Consiliului şi prognozează consecinţele realizării acestora;

c) întocmeşte avize asupra proiectelor de decizii privind problemele examinate, pe care le prezintă Consiliului;

d) se pronunţă asupra altor chestiuni remise comisiei spre avizare de către Consiliu.

Comisia de specialitate îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin Regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului sau însărcinări date prin decizie a Consiliului, dacă acestea ţin de domeniul de activitate a Comisiei.

În acest context, Comisia consultativă de specialitate pentru probleme sociale a examinat următoarele chestiuni:

 1. Cu privire la rezultatele controlului efectuat în instituțiile preuniversitare și preșcolare din raionul Drochia de către Direcția raională pentru Siguranța Alimentelor, în comun cu Centrul de Sănătate Publică și Direcția Învățământ, Tineret și Sport;
 2. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul disponibil;
 3. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului raional;
 4. Cu privire la modificările și completările ce se operează în decizia Consiliului raional nr. 7/3 din 24.11.2016 ”Cu privire la aprobarea bugetului raional Drochia pe anul 2017”;
 5. Cu privire la repartizarea componentei raionale de 2% a transferurilor categoriale conform noii formule de finanțare a instituțiilor de învățământ;
 6. Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor și adolescenților în sezonul estival 2017;
 7. Cu privire la modificările și completările ce se operează în Regulamentul privind modul de stabilire și de plată a compensației pentru serviciile de transport;
 8. Cu privire la încetarea rapoturilor de muncă a dnei Răducan – Rusu Viorica - șef ÎMSP ”Centrul de sănătate autonom Chetrosu”;
 9. Cu privire la încetarea rapoturilor de muncă a dnei Cojocari Adela, șef ÎMSP ”Centrul de sănătate autonom Pelinia”;
 10. Cu privire la încetarea activității unor case de copii de tip familial;
 11. Cu privire la indicii de performanță a instituțiilor medico-sanitare publice;
 12. Cu privire la transmiterea în locațiune a unor spații, proprietate publică a Consiliului raional;
 13. Cu privire la casarea unor bunuri proprietate publică;
 14. Cu privire la separarea unui bun imobil;
 15. Cu privire la transmiterea în comodat a bunului imobil separat.

Pe marginea acestor proiecte de decizii au luat cuvântul: dnul Vasile Grădinaru, dna Oxana Grigorița, dnul Tudor Golban-șeful Direcției asistență socială și protecție a familiei Drochia, dnul Ion Recean-șeful Direcției Învățământ, Tineret și Sport, precum și membrii Comisiei, chestiunile fiind supuse votării.

Lucrul Comisiei s-a consemnat de către secretarul acesteia într-un proces-verbal.

 

   

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links