La data de 27.03.2017, dnul Corneliu Padnevici – Deputat în Parlamentul Republicii Moldova, în comun cu dnul Vasile Grădinaru – președintele raionului Drochia și reprezentanții instituțiilor publice din raion, au efectuat vizita planificată în comuna Fîntînița.

Întrevederea a debutat cu discursul dlui Veaceslav Babuci – primarul comunei, care a familiarizat audiența cu datele statistice referitoare la nivelul de trai ai locuitorilor comunei Fîntînița, realizările, dar și neajunsurile acestora.

Dnul Vasile Grădinaru a trasat scopul vizitei, capacitățile, rezervele, riscurile inerente și reziduale ale administrației publice locale de nivelul II: ”Atunci când este vorba de bunăstarea unui raion, nu există noțiunea de sate mici - probleme mici sau sate mari - probleme mari, ci satele noastre cu probleme, acțiuni și soluții comune. Dialogul deschis, comunicarea continuă, eforturile, voința și contribuțiile comune sunt calea spre un viitor evolutiv și prosper”.

Domnul Deputat a subliniat, că impasul poate fi depășit prin interacțiunea APL - I, II și societatea civilă menită să stimuleze o ascensiune în dezvoltarea infrastructurii comunei Fîntînița, să sporească nivelul de încredere și interese în rândul populației și să asiste saltul social - economic echilibrat și durabil al localității.

Dumnealui a adăugat că, de regulă, promovarea activităților în cauză se manifestă prin implementarea unor programe, proiecte și acțiuni de dezvoltare comunitară și regională (cu prioritate în domeniul agrar), reabilitare și renovare a infrastructurii locale, măsuri de protecție a persoanelor socialmente vulnerabile, precum și alte activități care urmăresc soluționarea problemelor stringente și contribuie la asigurarea serviciilor publice de importanță vitală.

Calitatea de beneficiari direcți ai măsurilor de consolidare a încrederii este atribuită autorităților locale, organizațiilor societății civile, subiecților ce activează în sectorul privat și diverșilor actori comunitari.

În consecință, locuitorii comunei Fîntînița au abordat chestiuni de ordin public și particular, la care au primit răspunsuri pe măsură. Menționăm cele mai incendiare:

 1. Lipsa unei farmacii în comună;
 2. Starea deplorabilă a drumurilor;
 3. Iluminarea stradală;
 4. Construcția sistemului de canalizare;
 5. Dezvoltarea antreprenoriatului, prin elaborarea și implementarea proiectelor investiționale în domeniul agrar;
 6. Renovarea acoperișului instituției preșcolare ”Izvoraș”;
 7. Îngrădirea teritoriului aferent gimnaziului;
 8. Reparația ospătăriei și conectarea la conducta de gaze naturale a gimnaziului;
 9. Amenajarea unei săli pentru ceremonii și festivități;
 10. Plantarea fâșiilor forestiere;
 11. Amenajarea spațiilor publice de odihnă și de agrement;
 12. Crearea locurilor de muncă și a activităților pentru tineri.

 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=145#sigFreeId73f9481d0c
   

În conformitate cu prevederile pct. 13 din Legea nr. 457 din 14.11.2003 pentru aprobarea Regulamentului–cadru privind constituirea și funcționarea Consiliilor locale și raionale, Comisia de specialitate pentru probleme sociale s-a convocat, astăzi, în ședința ordinară de lucru.

Ședința a fost convocată și prezidată de președintele Comisiei–dna Mariana Bruma.

Din 9 membri, la ședință au fost prezenți 7, aceasta fiind deliberativă.

La întrunire au participat: dnul Vasile Grădinaru–președintele raionului Drochia, dna Oxana Grigorița-secretarul Consiliului raional și al raionului Drochia, raportorii proiectelor de decizii și specialiștii aparatului președintelui raionului.

Potrivit pct. 17 din Regulamentul de mai sus, Comisia de specialitate are următoarele atribuţii principale:

a) identifică şi examinează problemele din domeniul ei de activitate care necesită soluţionare de către Consiliu;

b) analizează proiectele de decizii ale Consiliului şi prognozează consecinţele realizării acestora;

c) întocmeşte avize asupra proiectelor de decizii privind problemele examinate, pe care le prezintă Consiliului;

d) se pronunţă asupra altor chestiuni remise comisiei spre avizare de către Consiliu.

Comisia de specialitate îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin Regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului sau însărcinări date prin decizie a Consiliului, dacă acestea ţin de domeniul de activitate a Comisiei.

În acest context, Comisia consultativă de specialitate pentru probleme sociale a examinat următoarele chestiuni:

 1. Cu privire la rezultatele controlului efectuat în instituțiile preuniversitare și preșcolare din raionul Drochia de către Direcția raională pentru Siguranța Alimentelor, în comun cu Centrul de Sănătate Publică și Direcția Învățământ, Tineret și Sport;
 2. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul disponibil;
 3. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului raional;
 4. Cu privire la modificările și completările ce se operează în decizia Consiliului raional nr. 7/3 din 24.11.2016 ”Cu privire la aprobarea bugetului raional Drochia pe anul 2017”;
 5. Cu privire la repartizarea componentei raionale de 2% a transferurilor categoriale conform noii formule de finanțare a instituțiilor de învățământ;
 6. Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor și adolescenților în sezonul estival 2017;
 7. Cu privire la modificările și completările ce se operează în Regulamentul privind modul de stabilire și de plată a compensației pentru serviciile de transport;
 8. Cu privire la încetarea rapoturilor de muncă a dnei Răducan – Rusu Viorica - șef ÎMSP ”Centrul de sănătate autonom Chetrosu”;
 9. Cu privire la încetarea rapoturilor de muncă a dnei Cojocari Adela, șef ÎMSP ”Centrul de sănătate autonom Pelinia”;
 10. Cu privire la încetarea activității unor case de copii de tip familial;
 11. Cu privire la indicii de performanță a instituțiilor medico-sanitare publice;
 12. Cu privire la transmiterea în locațiune a unor spații, proprietate publică a Consiliului raional;
 13. Cu privire la casarea unor bunuri proprietate publică;
 14. Cu privire la separarea unui bun imobil;
 15. Cu privire la transmiterea în comodat a bunului imobil separat.

Pe marginea acestor proiecte de decizii au luat cuvântul: dnul Vasile Grădinaru, dna Oxana Grigorița, dnul Tudor Golban-șeful Direcției asistență socială și protecție a familiei Drochia, dnul Ion Recean-șeful Direcției Învățământ, Tineret și Sport, precum și membrii Comisiei, chestiunile fiind supuse votării.

Lucrul Comisiei s-a consemnat de către secretarul acesteia într-un proces-verbal.

 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=145#sigFreeId9c40b4769b
   

Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 78 din 12.02.2010 ”Privind stabilirea zilei de audiență și de întâlnire a membrilor Guvernului și a conducătorilor autorităților administrației centrale cu cetățenii” și în scopul consolidării relaţiilor dintre autorităţile administraţiei publice centrale şi cetăţeni, precum şi perfecţionării mecanismului de informare, examinare şi soluţionare operativă a problemelor cu care se confruntă societatea, Domnul Victor Zubcu - Ministrul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova, a efectuat o vizită de lucru în raionul Drochia.

Întrunirea a avut loc în sala de ședințe a Consiliului raional Drochia la care au participat dnul Igor Grozavu și dnul Vitalie Josanu – vicepreședinții raionului Drochia, reprezentanții serviciilor publice desconcentrate și descentralizate.

Domnul Victor Zubcu a trecut în revistă activitatea Ministerului per ansamblu, realizările, prioritățile, dar și carențele existente.

Ministrul a relevat, că atât autoritățile centrale, cât și cele locale trebuie să contribuie la dezvoltarea şi consolidarea sectorului de tineret, creând un mediu adecvat realizării vieţii personale şi profesionale a fiecărui tânăr.

În acest sens, Domnul Zubcu a definit câteva obiective strategice:

-         Promovarea participării tinerilor la procesele decizionale;  

-   Diversificarea şi consolidarea serviciilor pentru tineri care ar reprezenta un instrument efectiv de dezvoltare maximă a potenţialului fiecărui tânăr şi realizarea unei vieţi împlinite în Republica Moldova;

-    Dezvoltarea oportunităţilor economice pentru tineri în scopul asigurării unui trai decent prin lărgirea posibilităţilor de angajare, venit salarial adecvat şi posibilităţi economice cât mai variate în contextul Republicii Moldova.

-  Consolidarea sectorului de tineret prin fortificarea cadrului legal de constituire şi funcţionare a mecanismelor de reglementare a activităţii actorilor din sectorul de tineret.

Prioritățile Ministerului:

-         Instituirea Agenției naționale pentru tineret;

-   Dezvoltarea oportunităților antreprenoriale și de angajare în rândul tinerilor, în special al celor cu oportunități reduse;

-         Dezvoltarea infrastructurii sectorului de tineret și a mecanismelor de suport în asigurarea calității lucrului de tineret;

-         Crearea Centrelor de tineret și dotarea acestora cu echipamentul necesar;

-         Dezvoltarea ramurilor olimpice;

-         Crearea Fondului de dezvoltare a infrastructurii de tineret și sport.

Totodată, Dumnealui a subliniat importanța cultivării valorilor sportive la copii și tineri.

Autorităţile administraţiei publice centrale și locale au obligaţia să sprijine sportul pentru toţi şi sportul de performanţă, să asigure condiţiile organizatorice şi materialele de practicare a educaţiei fizice şi sportului în comunităţile locale, în vederea formării unei societăți sănătoase.

Interlocutorii au pus în discuție cauzele numărului mic de fotbaliști profesioniști în Republica Moldova, necesitatea renovării stadionului orășenesc, sursele de finanțare pentru achitarea costurilor de participare a sportivilor la campionatele naționale și internaționale, aprovizionarea instituțiilor preuniversitare cu inventar sportiv.

 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=145#sigFreeIdd09fd8a020
   

Secția Cultură a Consiliului raional Drochia organizează și desfășoară un spectacol de binefacere întru susținerea interpretei de romanță - Anișoara Coțofană, cu genericul ,,Prin romanță am trecut prin viață’’.

Evenimentul va avea loc în data de 2 aprilie, curent, ora 16.00 în incinta Casei Centrale de Cultură.

În scenă vor urca actorii teatrului ,,Cupidon”, cu un șir de mineaturi de comedie, dar și interpreții de romanțe.

Prețul biletului este de doar 20 lei, un preț simbolic comparativ cu munca artiștilor. Banii colectați vor fi donați Doamnei Anișoara Coțofană pentru tratamentul de care are nevoie, Dumneaei fiind persoană cu dizabilitate locomotorie.

Biletele pot fi procurate la Secția Cultură.

 

DOAR ÎMPREUNĂ PUTEM FACE LUMEA MAI BUNĂ!!! 

Tradițional, ziua de luni este destinată vizitelor de lucru a oficialilor în localitățile r. Drochia.

Astăzi, dnul Corneliu Padnevici – Deputat în Parlamentul Republicii Moldova, dnul Vasile Grădinaru – președintele r. Drochia, dnul Igor Grozavu și dnul Vitalie Josanu – vicepreședinții r. Drochia, precum și reprezentanții serviciilor descentralizate și desconcentrate au efectuat o vizită de lucru în satul Drochia.

Reiterăm, că scopul vizitelor constau în evaluarea și analiza continuă a calității vieții la nivel populațional, oportunitatea schimbărilor introduse de diverse reforme, impactul acestor schimbări asupra cetățenilor per ansamblu, dar și la nivel individual, identificarea barierelor/problemelor apărute și eventualele intervenții pentru a îmbunătăți situația creată și a asigura performanța dorită.

Dnul Dumitru Marcu - primarul satului Drochia, a descris succint situația socială, economică, culturală și de mediu a localității pe care o reprezintă, realizările, rezervele și necesitățile pentru o edificare și dezvoltare prosperă a acesteia. În acest sens, dânsul și-a exprimat recunoștința și considerația față de dnul Corneliu Padnevici pentru contribuția la implementarea proiectelor ce țin de reparația sistemului de încălzire în Instituția preșcolară, iluminarea stradală și reparația a 5 km de drum în varianta albă.

La rândul său, dnul Corneliu Padnevici a afirmat, că și în continuare va susține proiectele satului Drochia, arătându-se mulțămit de activitatea dlui Dumitru Marcu, menționând că Dumnealui este un primar sufletist și ține la localitatea pe care o administrează. De asemenea, a fost apreciată și dna Emilia Lopatenco - șef al IMSP CS Drochia pentru implicare activă la modernizarea/renovarea Centrului de Sănătate.

Domnul Deputat a făcut un bilanț de activitate al actualului executiv, remarcănd câteva realizări esențiale:

 •          Stabilizarea economică, politică și a sistemului bancar;
 •          Semnarea Acordului cu FMI;
 •          Diminuarea biurocrației;
 •          Atragerea investițiilor externe;
 •          Consolidarea relațiilor de încredere cu partenerii de dezvoltare, etc.

Totuși, pentru obținerea unor rezultate productive, este nevoie de gestionarea corectă a banilor publici, eliminarea elementelor de corupție, sporirea gradului de răspundere atât a autorităților, cât și a cetățenilor, conștientizarea drepturilor, dar și a obligațiunilor.

În cadrul discuțiilor au fost abordate subiecte din diferite domenii, cum ar fi:

 1.             Modificările operate în sistemul de pensionare;
 2.             Crearea condițiilor decente de muncă în Instituția preșcolară;
 3.        .    Oferirea locurilor de muncă;
 4.            Informarea Agenției pentru ocuparea forței de muncă de către agenții economici privitor la posturile            vacante;
 5.             Revizuirea suspendării activității Instituțiilor preșcolare în perioada concediilor anuale;
 6.             Reparația fântânii din preajma Instituției de învățământ;
 7.        Remunerarea corespunzătoare a salariaților pentru munca în condiții nocive, reglementarea criteriilor de evaluare a acestora;
 8.             Instituirea unei baze alimentare unice pentru aprovizionarea Instituțiilor preșcolare cu produse alimentare;
 9.             Implementarea proiectului de construcție a sistemului de canalizare și a rețelei de apeduct;
 10.        Finalizarea lucrărilor de iluminare stradală;
 11.             Reparația Casei de cultură;
 12.            Crearea locurilor de agrement;
 13.            Dependența copiilor de jocurile de pe Internet, posibilele măsuri de eradicare a acestui fenomen.

U  Unii cetățeni au adresat oficialilor întrebări personale la care, în limita competențelor, au primit răspunsuri. Adresările care necesită o examinare suplimentară au fost înregistrate. Despre rezultatele examinării, cetățenii vor fi informați în termeni rezonabili.

 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=145#sigFreeId3b547c8377
   

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links